საზოგადოება
10/05/2022

საკრებულომ თბილისში ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების წესი დაამტკიცა - დადგენილების დეტალები

თბილისში ავარიული სახლები ჩანაცვლდება, რისთვისაც დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 20 მლნ ლარია გამოყოფილი. თბილისის საკრებულომ ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესი უკვე დაამტკიცა. დადგენილება საკანონმდებლო მაცნეშია გამოქვეყნებული.  

პროგრამის მიზანია: ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლება ახალი და მდგრადი შენობა-ნაგებობებით; ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო ქალაქთმშენებლობის უზრუნველყოფა; დედაქალაქის იერსახეზე ზრუნვა. ჩანაცვლების პროგრამა არ შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. 

ავარიული სახლების ჩანაცვლებისას მშენებლობას განახორციელებს პროექტის განმახორციელებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შერჩეული შესაბამისი პირი/პირები. 

ავარიული შენობა-ნაგებობის ჩანაცვლება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ავარიულობის ხარისხი მიეკუთვნება V, IV ან III კატეგორიას. ამის დამადასტურებელ დოკუმენტს გასცემს სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ან სხვა აკრედიტირებული ექსპერტიზის ორგანო. 

ავარიულ სახლში დაინტერესებული პირების არსებული საკუთრების ჩანაცვლება მოხდება იმ მიწაზე აშენებულ ახალ შენობა-ნაგებობაში არსებული ფართით, რომელ მიწაზეც იყო განთავსებული ავარიული სახლი.

ავარიული სახლის ჩანაცვლებისას, დაინტერესებული პირების საკუთრებაში არ იანგარიშება:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონება; ავტოფარეხი; სარდაფი;  სხვენის ფართობი, რომელიც არ გამოიყენება სამყოფად; სხვენის (შენობის ბოლო სართულის გადახურვის ზემოთ, გარე კედლებსა და ქანობიანი ან ბრტყელი სახურავის ფერდ(ებ)ის შიდა ზედაპირებს შორის განლაგებული სივრცე) ფართობი იმ შემთხვევაშიც, თუ მისი საშუალო სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე 1.6 მეტრზე ნაკლებია.

ავტოფარეხი, სხვენი და სარდაფი დაინტერესებული პირების საკუთრებაში ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ ის კეთილმოწყობილია და გამოიყენება საცხოვრებლად. 

ავარიული სახლის ადგილას ახალი შენობა-ნაგებობის აშენების შემთხვევაში, პროექტის განმახორციელებელი უფლებამოსილია მოახდინოს სართულებისა და გეგმარების ცვლილებები.

ავარიული სახლის ადგილას აშენებულ ახალ შენობა-ნაგებობაში, დაინტერესებულ პირს გადაეცემა არანაკლებ მის საკუთრებაში არსებული (ფაქტობრივი ანაზომის მიხედვით) ფართობის  ტოლი ფართობი გარემონტებულ მდგომარეობაში. დასაშვებია ფართის ცდომილება გონივრულ ფარგლებში, რომელიც რეგულირდება მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით.

იმ შემთხვევაში, თუ ახალ შენობა-ნაგებობაში, მისი გეგმარებიდან გამომდინარე შეუძლებელია ზუსტად იმ ფართის გამოყოფა  რა ფართსაც დაინტერესებული პირი ფლობდა ავარიულ შენობა-ნაგებობაში, დაინტერესებულ პირს შესაძლებელია გადაეცეს გაზრდილი ფართი იმ ოდენობამდე, რა ოდენობამდეც შეუძლებელია დამოუკიდებელი საკუთრების გაჩენა, ან შემცირებული ფართი არაუმეტეს 3 კვ.მ-ით, რასთან დაკავშირებითაც დაინტერესებულ პირს არ წარმოეშობა რაიმე მოთხოვნის უფლება.

ავარიული სახლის ჩანაცვლების ფარგლებში, დაინტერესებულ მხარესა და პროექტის განმახორციელებელს შორის ხელშეკრულების გაფორმებისა და მას შემდეგ რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაციის, ასევე ვალდებულებებისა და უფლების რეგისტრაციის საფასურს ანაზღაურებს პროექტის განმახორციელებელი.

დაინტერესებული პირები ბინის ქირის კომპენსაციის უზრუნველყოფილები იქნებიან:

ავარიული სახლის ადგილას ახალ შენობა-ნაგებობის აშენებისა, ექსპლუატაციაში მიღების და შესაბამისი ფართის გადაცემამდე; სხვა ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის საკუთრების გადაცემამდე.

კომპენსაციის გაცემას უზრუნველყოფს თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი გამგეობა. 

ჩანაცვლებულ შემნობა-ნაგებობაში დაინტერესებული პირისათვის გადასაცემი ფართის რემონტი მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

გაზმომარაგების სისტემის მოწყობას, თუ ფართის გეგმარება იძლევა შესაბამისი სისტემის ექსპლუატაციის პირობების სრულად დაკმაყოფილების შესაძლებლობას; საკომუნიკაციო მილგაყვანილობების (წყალი, საკანალიზაციო წყალარინება) მოწყობას; წყალმომარაგების ქსელის და საკანალიზაციო მილგაყვანილობის დგარების მოწყობას; ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობას; ელექტროჩამრთველების, როზეტებისა და სანათების მოწყობას; გათბობის მილების მოწყობას; სამზარეულოსა და სააბაზანოში კედლებსა და იატაკებზე კერამიკული ფილების გაკვრა-დაგებას, სააბაზანოში ჭერის მოწყობას, სანიტარული დანიშნულების ფურნიტურის (ნიჟარები, გამწოვები, საშხაპე, უნიტაზი) მონტაჟს; იატაკების მოჭიმვას ქვიშა-ცემენტის ხსნარით; ლამინირებული იატაკის დაგებას;  პროექტის შესაბამისად ტიხრების ამოშენებას; კედლების შელესვას ან თაბაშირ-მუყაოს ფილებით მოპირკეთებას; კედლებისა და ჭერის შეღებვას; ფართის შიდა ღიობებში კარების ჩასმას; ფანჯრის რაფების მოწყობას (შიდა მხარეს).

ავარიული სახლის ჩანაცვლება შესაძლებელია განხორციელდეს იმ შემთხვევაშიც, თუ მისი შემადგენელი ერთი ან რამდენიმე საკუთრების ობიექტი წარმოადგენს იპოთეკის საგანს. ასეთ შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს იპოთეკარის წერილობითი თანხმობა პროექტის ფარგლებში იპოთეკის საგნის დემონტაჟსა და მის ნაცვლად ახალი მრავალბინიანი სახლის აშენებაზე. 

 

Businesspartner